Kestävän kotoutumisen tukeminen vapaaehtoistyössä

09.01.2023
Salla Tieva

Saimme lokakuisessa seminaarissamme kuulla kiinnostavan ja paljon kiitosta keränneen puheenvuoron kestävästä kotoutumisesta. Puheenvuoron piti Bahar Mozaffari, kotoutumisasiantuntija ja Life-coach Soraya tasa-arvo ry:stä. Erityisen painoarvon esitykseen toi se, että Mozaffarilla on muun asiantuntemuksensa lisäksi myös itsellään kokemusta uuteen maahan kotoutumisesta. Puheenvuoro sisälsi tärkeän viestin vapaaehtoistyötä tekeville ja muille kotoutumisen parissa työskenteleville.

Bahar Mozaffari seminaarissamme 8.10.2022. Kuva: Ruusa Pyykkönen.

Mitä kestävällä kotoutumisella tarkoitetaan?

Mozaffarin mukaan kestävän kotoutumisen taustalla on näkemys sosiaalisesta kestävyydestä sekä siitä, että maahan muuttanut saavuttaa uudessa kotimaassaan täyden potentiaalinsa ja kehittyy tiedostavaksi yhteiskunnan jäseneksi. Kestävän kotoutumisen prosessissa maahan muuttaneen ajattelu- ja toimintatavat muovautuvat vastaamaan sekä yksilön omia että yhteiskunnan tarpeita: onnistuessaan se edistää yhteiskunnallista yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kestävä kotoutuminen voidaan nähdä myös osana laajempaa kestävää kehitystä, jonka tavoitteena on tehdä maailmasta parempi paikka meille kaikille.

Kestävään kotoutumiseen liittyy vahvasti ajatus siitä, että maahan muuttaneen henkilön täytyy voida itse päättää, minkälaisen elämän hän haluaa uudessa kotimaassaan itselleen rakentaa. Se, että henkilö kokee itse voivansa vaikuttaa elämäänsä ja siihen liittyviin valintoihin, on ensiarvoisen tärkeää kotoutumisen kannalta. Tähän vaikuttavat paljon paitsi ympäröivä yhteiskunta ja sen erilaiset toimijat, myös maahan muuttaneen omat uskomukset ja ajattelumallit. Kyetäkseen sopeutumaan uuteen kotimaahansa ja saavuttaakseen potentiaalinsa yksilön onkin kyettävä uusien tietojen ja taitojen oppimiseen, mutta myös oman ajattelutapansa muovaamiseen. Eteenpäin pääseminen edellyttää Mozaffarin mukaan kasvun ajattelutapaa ja joskus myös haitallisten uskomusten purkamista. 

Lisäksi uuden kielen oppiminen ja uuteen kulttuuriin sopeutuminen edellyttävät identiteetin kehittymistä ja usein myös identiteetin vahvistamista. Näin on erityisesti turvaa hakeneiden ja kovia kokeneiden kohdalla. Selkeän ja vahvan identiteetin luominen uudessa kotimaassa on Mozaffarin mukaan erittäin oleellista kestävän kotoutumisen kannalta. Kotoutujaa, ja monesti erityisesti naispuolista kotoutujaa tuleekin tukea oman, itse luodun identiteetin muodostamisessa. Vahva identiteetti lisää kokemusta omista vaikutusmahdollisuuksista sekä buustaa motivaatiota. Motivaatio taas kannustaa toimimaan, mikä on oleellinen edellytys kotoutumiselle.

Vapaaehtoistyö kestävää kotoutumista tukemassa

Mozaffarin näkemyksen mukaan erityisesti vapaaehtoiset voivat vahvistaa maahan muuttaneen identiteettiä uudessa kotimaassa. Vapaaehtoistyöntekijöiden tuella pyöritetyt maksuttomat matalan kynnyksen kohtaamispaikat ja -ryhmät ovat hänen mukaansa todella tärkeitä kotoutumisen paikkoja, sillä niissä tapahtuu paljon informaalia oppimista sekä aitoja kohtaamisia. Juuri näitä aitoja kohtaamisia Mozaffari pitää ratkaisevina kotoutumisen onnistumisen näkökulmasta – ja niistä hänellä on kokemusta itselläänkin. Tällaisissa kohtaamisissa kestävää kotoutumista voidaan tukea esimerkiksi seuraavin keinoin:

  • Rohkaisemalla kotoutujaa tekemään omia valintoja sekä menemään kohti omaa toimijuutta.
  • Vahvistamalla kotoutujan minäpystyvyyttä, motivaatiota ja uskoa omiin mahdollisuuksiin kannustamisen keinoin.
  • Tarjoamalla voimaantumisen kokemuksia pientenkin onnistumisen kautta.
  • Auttamalla näkemään mahdollisuuksia uudessa kotimaassa.
  • Luomalla uskoa kotoutujan omiin kykyihin, oppimiseen ja pärjäämiseen.
  • Rohkaisemalla ottamaan vastuuta omasta kotoutumisprosessista.

Kohtaamisissa olennaisinta on kuitenkin inhimillisyys, kotoutujan kunnioittaminen ja aito kuuleminen. Se jo itsessään on hyvä lähtökohta kestävän kotoutumisen tiellä.


Tilaa uutiskirje

Julkaisemme verkostomme vapaaehtoisille tarkoitettua uutiskirjettä viisi kertaa vuodessa.
Valitse uutiskirje:

Sähköpostiosoitteesi: