Asiantuntijatietoa


Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimuskatsaus:
Maahanmuuttajien psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä edistävät tekijät ja palvelut

kotouttaminen.fi
Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskuksen verkkosivut.

Tutkimus maahanmuuttajien työllisyystilanteesta
Tilastokeskuksen tutkimus Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanteesta, koulutuksesta ja poliittisesta osallistumisesta.


Co-operation Between Vantaa Municipality and the Let's Read Together Networks's Voluteers
Vantaan Osaavat vanhemmat -hankkeen toteuttama opinnäytetyöprojekti kunnan ja Luetaan yhdessä -verkoston Vantaan ryhmien välisestä yhteistyöstä. Tekijät: Anni Lehto, Maare Le Baron, Diak.

Maahanmuutto 2020: sukupuolivaikutusten loppuraportti
"Maahanmuuton tulevaisuus 2020" on ehdotus uudeksi Suomen maahanmuuttostrategiaksi. Äskettäin lausunnoille lähteneelle strategialle tehtiin sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi, joka käsittelee mm. maahanmuuttajamiesten ja -naisten erilaisia tilanteita.

"Avata kotini ja korvani hädän kuuntelemiseen"
Interkulttuurinen kehittyminen maahanmuuttajatyössä transformatiivisena oppimisprosessina
Anna Rawlingsin kandidaatin tutkielma Luetaan Yhdessä -verkostosta.

Monikulttuurisuuden asettamat pedagogiset haasteet luku- ja kirjoitustaidon opetuksessa
Aikuisopetukseen suuntautuvien pedagogisten opintojen seminaarityö, Huhtikuu 2009, Minna Intke Hernández

Osallisena Suomessa -kehittämissuunnitelma
Osallisena Suomessa -hanke on yksi suurimmista vireillä olevista maahanmuuttajien kotouttamisen tehostamiseen tähtäävistä hankkeista. Hankkeen tavoitteena on kehittää kokeilujen perusteella kotouttamiskoulutuksen uusi malli, joka otettaisiin valtakunnalliseen käyttöön kokeilun jälkeen. Hanke toteutetaan sisäasiainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, opetusministeriön, Suomen Kuntaliiton, Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska Kulturfodenin yhteistyöllä ja yhteisrahoituksella.

"Jos äiti osaa maan kieltä, hän on kuin kotonaan": Mitä helsinkiläiset pienten lasten maahanmuuttajavanhemmat ajattelevat kieliopinnoista?
Opetusviraston julkaisuja: A1:2010
Opetusviraston tilaaman ja Väestöliiton toteuttaman selvityksen mukaan maahanmuuttajaäidit ovat vahvasti motivoituneita oppimaan suomen kieltä. Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen toteuttamassa laadullisessa selvityksessä perehdyttiin helsinkiläisten pienen lasten vanhempien näkemyksiin kielenoppimisesta ja heidän kokemuksiinsa kielikursseista.

Ehdoilla millä hyvänsä, Työperäinen ihmiskauppa ja ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttö Suomessa
Heuni:n (The european Institute for Crime Privention and Control, affiliated with the United Nations) raportti ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäytöstä Suomessa. Pahimmillaan hyväksikäyttö on työperäistä ihmiskauppaa. Tutkimus kattaa vuodet 2004-2010, ja se on julkaistu 3.2.2011.

Kotoutumiskaari (SPR)
SPR:n laatima esitys maahanmuuttajien kokemuksista Suomeen tulon jälkeen.